خدایا هوامو داشته باش مثل همیشه+69


خیلی دلم گرفته....

نمیدونم....

زندگی ...

واژه ای سرشار از تلخی وشیرینی./.....

سختــــــــــــــــــــــــه

سختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدایا من که دیگه ذهنم قد نمیده ....

خدایا هوامو داری؟؟؟

خدایــــــــــــــــــــــــــــــا

دوستانی دارم زلال ترازآب روان

برایم دعاکنند خدایا کافیست؟؟؟