مسئله ی ازدواج جوانها ، مسئله مهمی است . من از این بیم دارم که نگاه بی

تفاوت نسبت به مسئله ی ازدواج ، که متاسفانه امروز کم و بیش این نگاه بی

تفاوت وجود دارد . در آینده تبعات سختی را برای کشور بوجود بیاورد . انگیزه برای

 ازدواج باید تبدیل بشود به یک اقدام عملی . یعنی ازدواج باید تحقق پیدا کند

. ازدواج و تشکیل خانواده موجب نشده است و نمی شود که وضع معیشتی افراد

دچار تنگی و سختی بشود . یعنی از ناحیه ازدواج کسی دچار سختی معیشت

نمی شود . بلکه ازدواج ممکن است گشایش هم ایجاد کند . نگذاریم سن ازدواج

 که متاسفانه بالا رفته بخصوص در مورد دختران ادامه پیدا کند . بعضی از تصورات

 و سنتهای غلط در مورد ازدواج وجود دارد که اینها دست و پا گیر است ، مانع از

 ازدواج جوانهاست . این سنتها را باید عملا نقض کرد . شما مطالبه گرید ، جوانید،

 پر نشاطید ، پیشنهاد کننده خیلی از عادات و سنتها هستید ، به نظر من این

سنتهای غلط که در زمینه ازدواج هم وجود دارد بایستی شماها نقض کنید .

 

حی علی رفع دغدغه های حضرت آقا