آیت الله پهلوانی ره در یکی از جلساتی که پس از زلزله بم تشکیل شد فرمودند


:«زلزله که امتحان سختی نیست ، این امتحان را نوعا آدم های خوب از عهده اش


بر می آیند ، خداوند اگر بخواهد شما را امتحان کند با همسرتان امتحان می کند که


شبانه روز با او سر و کار دارید گاهی به خانه می ایید ، همسرتان بدون مقدمه


حرفی که باب میل شما نیست می زند که اگر مراقب نباشید با یک گفتار و رفتار


نامناسب در مقابل او اندوخته های معنویتان را بر باد می دهید . »