خدایااااااا

خدایا همسری را می خواهم که در این هیاهیوی غفلت، بال پروازم باشد و همراه

سفرم، نه آنکه با زنجیرهای افروخته زمین گیرم کند....
پاکیش با من، باقیش با تو....