مژده مژده

سلام سلام

دوستان میخوایم توی وب طرح جدیدی اجراکنیم

وااین نیازبه کمک وهمکاری شماهاداره


میدونم خیلی مشتاقین!!!


پس میرم سراصل مطلب:


میخوایم توی این وب خاطرات آشنایی,خواستگاری,ازدواج افرادی که ازدواج کرده اندرابذاریم تاازتجربه های مثبتشون استفاده

کنیم

البته گفتم تجربه های مثبتا!!!!!

میتونین ازافراددعوت کنین بیان این جاخودشون رامعرفی کنن یامستقیم یاغیرمستقیم:

وماصفحه ای رابه انهااختصاص دهیم به آنها وپرسش هاراازانهابکنیم.

البته سعی داریم  افرادشاخص مثل دانشمدان,عالمان,شهدا و...راهم کارکنیم .

باهمکاری ودعای شما