مامانی !!فرصتم میدی؟؟؟؟

خواهش می کنم به من فرصت انتخاب بده!

 

مامان خوبم می دونم خیلی دوستم داری!


دوست داری من رو خوشگل کنی و به همه نشونم بدی!


ولی مامانی یه کوچولو فکر کن من قراره یه انسان باشم!


مامانی من عروسک نیستم که هر طوری لباس تنم کنی


آرایشم کنی،


جلو همه برقصونیم،


بغل هر کسی قرارم بدی!


من رو با خودت آرایشگاه نبر، تو به من حیا یاد بده،


پوشش داشتن رو یاد بده، دفاع از خودم رو یاد بده،


کسانی که بی عفتی یادم بدن زیادن

،

تو عروسک شدن واسه دل دیگران رو یادم نده!


خواهش می کنم به من فرصت انتخاب بده!


خواهش میکنم مامانی!


برگرفته شده از: ojeparvaz.blog.ir