به مناسبت21تیرماه روزعفاف وحجاب{حمایت ازعفاف وحجاب}

عظمت زن به آن است که بتواندحجب وحیاوعفاف زنانه راکه  خدادرجبلت اوبه ودیعه نهاده است حفظ کند.

این رابیامیزدباعزت مومنانه,این رابیامیزدبااحساس تکلیف ووظیفه.

آن لطافت رادرجای خودبه کارببرد,آن تیزی وبرندگی ایمان راهم درجای خودبه کارببرد.

این ترکیب ظریف فقط مال زنهاست.

این آمیزه ظریف لطافت وبرندگی مخصوص زن هاست.

این امتیازی است که خدابه زن داده است.

امام خامنه ای