توجه!!!

خداراشکرکنیم اول ازهمه بابت اینکه حضوردورهم ماهابه دورهمدیگه رادلیل وبهانه اش یک بهانه ی قرآنیه وان شاالله این ثابت باقی بماند!!

قرارهمیشگیمون که دعابودبرای توفیق بیشترهمدیگه فراموش نشه!!

ادامه داربودن این حفظ تها وتنها به خودشمابستگی داره که پشتکارتون رابه کاربگیرین وازتوناییهای بالقوتون استفاده کنین وبهونه های شیطانی رادوربریزیم!!

1.یادمون باشه{به یاداستاداحمدی!}که ...سرهرنمازازخدابخوایم بقیه راه کمکمون کنه!!

2.برنامه جوری چیده شده که اگرشمایک روزنتونستین اجراکنین روزدیگه جبرانش کنین!

امایادمون باشه این یک روزهازیادنشه!مرورحتماحتماانجام دهین وگرنه حفظ بیهوده میشه وفایده ای نداره

3.برای بهره مندی بیشترازقرآن حتمابامعنی حفظ کنیداینجوری بیشترتوی ذهن هم میمونه

4.سعی کنیدبرای تسلط بیشترتون ازشماره آیه هم استفاده کنین

5.برای مرورهم ازنواراستفاده کنین هم تک خوانی داشته باشین

6.آنقدرتکرارکنیدتاقرآن ذکرزبانتون بشه!

7.حتماحتمابابنده درارتباط باشین ازطریق شماره0913...

حواستون باشه اون یکی خطم 0910فعلاخاموشه واگه کاری داشتین به این بزنین

8.خیلی مهمه برام حضورتون توی کلاس شنبه 18مرداداگه هم نمیتونین بیاین بازم حتمابهم خبربدین!!

برای هماهنگی این کلاس  بهم زنگ بزنین تاشمارتون راداشته باشم باهاتون هماهنگ بشم

9.بازم تاکیدمیکنم:بچه هاحتماباهام درتماس باشین چه ازطریق مبایل وبلاگ ایمیل..

هرجورراحتین.ولی فعلابامبایل راحت ترم!!

ذکرخیرتان درشمارعاشقان کم مباد!!

یاعلی

التماس دعا