بی جنبگی..

پیش هیچ آدمی به خطاهایت اعتراف نکن

آدمها جنبه ندارند ژست خدایی برایت میگیرند...

http://media4.picsearch.com/is?vf2XOZ_PhzCm7nnoeu-p13OyOlKlwKVnTO8FT68t6tA&height=341