سادگی راچه میپنداری؟؟

انسان های ساده رااحمق فرض نکنید

باورکنید که آن ها خودشان نمیخواهند:

هفت خط باشند...!