دلیل تنهاییم!

دلیل تنهاییم را تازه فهمیدم !
وقتی محبت کردم و تنها شدم
وقتی دوست داشتم و تنها ماندم

دانستم باید تنها شد و تنها ماند تا “خـدا” را فهمید …