پاسخ به یکی ازسوالها!!!!

دوست عزیزی که سوال فرموده بودن جوابشون راازاستادهاشمی محجوب دراین قسمت میگیرن:

سوال دوستمون:

یکی بچه هامیگفتن که من اصلاازازدواج خوشم نمیاد چراچونکه هرچی هم فکرش رامیکنم میبینم اگه فردی میاد جلوبه نیت خواستگاری فقط ازروی نیازهای جنسیشه که میادجلووخیلی کم إفرادی پیدامیشن که به خاطرچیزهای دیگه  ومسایل اخلاقی بیان جلو
ومیگفتن من فکرمیکنم اگه این نیازشون رفع بشه دیگه اون جورکه بایدباشن نیستن
واگه بخوای این راتشخیص بدی که طرف باچه نیتی اومده خیلی سخته وخود این مسئله آزاردهندست وچه کنم؟؟؟؟
پاسخ:
به ادامه مطلب مراجعه کنید......... 
 
استاد هاشمی محجوب:
سلام بزارید خیالتون رو راحت کنم اگر کسی گفت که من در مساله ازدواج اصلا نیازهای جنسیم را در نظر
 
نمیگیرم یا خیلی بچه است ویا خیلی دروغگو! فقط کسی ممکن است این نیازش براش مهم نباشه که مثل

 شما از ازدواج بدش بیاد وقصد ازدواج نداشته باشه! به نظر من ایراد از اونهایی که نیاز جنسیشون روهم در

 پاقدام به ازدواج در نظر میگیرند نیست بلکه شما باید نوع نگاهتون به این مساله رو عوض کنید. البته به شما

حق میدم بس که با نمونه های افراط در استفاده از این غریضه خدادادی مواجه شدید نسبت به آن بدبین شده

اید. حتما پس از ازدواج خواهید فهمید که این نیاز اگر در جایگاه خود مصرف شده واز راههای صحیح دینی

ارضاشود واگر حتی با رعایت برخی دستورالعملهای مطمین مذهبی همراه گرددچقدر میتواند در استحکام بنیان

خانواده وزندگی زناشویی مفیدوموثرباشد وحتی کمک خوبی برای پیدا کردن یک حس معنوی آرامش بخش. پس

به دنبال همسری باشیدکه اگر به نیازهای جنسی خودهم توجه دارد در عین حال پارا در این مساله از محدوده

دین فراتر نمی نهد وحتی اگرآن را اولویت اول دلایل ازدواج خویش هم میداند باز به خاطر حفظ دین است.

واحد سبک زندگی موسسه راه روشن