برای چی ازدواج کنم؟؟؟؟؟؟؟؟{ازدواج به خاطرعشق ومحبت}

روانشناسان یکی ازنیازهای اساسی انسان رانیازبه محبت وعشق میدانند.انسان درهرسن ومرحله ای ازحیات


خویش به محبت علاقه منداست ونیازداردکسی رادوست بدارد ودوست داشته شود.


یکی ازبهترین این راه ها ازدواج است...


چرازن وشوهرپیش ازاینکه زن وشوهرباشنددوست ومونس یکدیگرنیستند؟؟؟؟


محبت واعتلای آن به عشق پیوندزن ومردرامحکم ترمیکند.وفضای خانواده راصمیمی گرم باطراوت شاداب وبالنده میسازد.

محبت کردن ومحبت دیدن رضایت خاطرپدید می آورد وباعث تعادل روانی زن ومردمیشود.


محبت صفادهنده ی وجودوشفابخش دردهاست...


http://tarigholsalehin.ir/uploads/posts/1359122343_url.jpg

محبت ازدرخت آموزکه سایه            ازسرهیزم شکن هم برنمیدارد

منبع:سین جین های خواستگاری

از:مسلم داوودی نژاد