بازم اومدم باموضوع ؟؟؟؟چی؟چی؟ ازدواج!!!!!

سلام !!!!!!!


گرمترین ونازنینترین سلامهابه شما....


ازاونجایی که قرارمون براینه که تایه مدتی روی موضوعاتی خاص بحث کنیم.....


بازهم موضوع   ازدواج راادامه میدیم!!!!!


البته باچشمان سرشارازانتظارشما....