روان شناسی

افرادمتاهلی که دردوران تجردخودبارهاروابط عاطفی متعددی راتجربه کرده انددرزندگی مشترکشان دچارترسی هستندکه هرگزآنهاراتنهانمیگذارد!آنهاازاین تصورکه ممکن است اخلاق ورفتارهمسرشان مانندافرادپیشین باشدیابه آنهاخیانت کندآنهاراترک کندویابه دلیل کوچکترین مسیله ای رابطه شان رابهم بزندواهمه دارند..همین ترس اجازه نمیدهدکه آنهاولوکاملاموفق لذت ببرند..
مجله موفقیت{273}