دکترمحمودبرجعلی {استادوروانشناس دانشگاه تهران}میگوید!!

جوانان همسرایده آل خودراایده آل تصورمیکنند!!!!!

که این تصورکاملااشتباه است..

بسیاری ازافرادجذب تجملات ورفاه وظواهرطرف مقابل میشوند.

درحالیکه شناخت باطن افرادمهم تراست!

جوانان بایدبرای شناختن زندگی خودتلاش کنند.

وامرازدواج رابرای خودوخانواده خودسخت نگیرند!!