دلنوشته

گاهی اوقات توی زندگی دونستن مطالب به هیچ دردی نمیخوره!!ا

این عمل کردنه که مهمه!!!

مشکل ماهاهم توی مسلمونیمون همینه!!!

میدونیم وعمل نمیکنیم!!!!!!!

چه قشنگ گفت اون دوست:اول ببین خودت چیکاره ای؟؟

قبل ازهرانتقادوپیشنهادی اول ببینیم خودمون کجاییم؟؟؟