چی تو ی ذهنته؟؟؟؟؟اینجابپرس!!

سلام                                                                                                                  سلام

بسم الله

شمامیتونیدهرسوالی دررابطه باازدواج وانتخاب همسردرذهنتونه اینجابپرسیدوماباسوال ازکارشناسان معتبرومعروف شمارابه جوابتون میرسونیم!!!

همیشه توی زندگیتون نگذاریدسوالات درذهنتون انباشته بشه...

ازاهلش بپرسیدوبه جوابتون به نحواحسنت برسین!!!