عشقت چیه؟؟؟

ازمن پرسید:تا حالاعاشق شدی؟

گفتم آره.... .گفت چند بار؟گفتم یک بار.

گفت پس میدونی عشق اول هیج وقت ازیادنمیره؟ گفتم آره مطمئنم

گفت چجوری باهاش آشنا شدی؟؟ گفتم ازبچگی باهاش بزرگ شدم تاجشم بازکردم تاالان اونودیدم ...

گفت باهاش درارتباطی؟ گفتم آره همیشه باهمیم ...

بغض کردم که گفت بهش میرسی؟ اشکم سرازیرشد گفتم آره

گفت منم عاشقم خیلی میخواستمش زیبابود ولی نرسیدیم

گفت خوش به حال عشقت جقدرخوشبخته که توروداره واینقدرعاشقشی ...

گفت حالاکی هست واسمش چیه؟ خوشگله؟

گفتم مطمئنم ازعشق تو خوشگلتره ، اسمش رحمان ،رحیم حمید و اسمهای زیادی داره...

ولی همه صداش میزنن خــــــــــــــــــــــــــدا .......