دلت گرفته؟؟؟؟؟؟

یه زمانی میرسه که اونقدردلت میگیره که هیچکس وهیچ چیزی نمیتونه آرومت کنه.....

دلت گرفته.........

حوصله ی هیچ کاری رانداری........

حتی دوست داشتنی ترین فعالیتی که دوست داشتی!!!

خودت هم نمیدونی چی آرومت میکنه؟؟؟؟؟؟؟

بعضی موقعافقط یه چیزه که آرومت میکنه...

گریه بی خودوبی جهت...

ولی شنیده بودم آدماوقتی دلشون میگیره خسته شدن...

این دل گرفتگیشون نشونه ی خستگی روحشون ازاین زندان مادی جسمه!!

ازبس که ماهااین روحمون رادرگیرچیزای مادی کردیم یادمون رفته که به روحمون....

پس یادمون باشه وقتی دلمون گرفت نخوایم مثل یه بچه سرگرمش کنیم به سرگرمیهای بیهوده تابلکه یادمون بره!!!!!!

نه!!

ببین دردش چیه؟؟؟؟

هدفش چی بوده که به کجابرسه وتوالان کجایی؟؟

تغذیش کن!!