رسم عاشقی

تاحالاشده به یه نقطه ای اززندگیت برسی که فک کنی خداهیچ نگات نمیکنه!!!!

امابعدیه مدتی که میگذره...........

میفمی خدانه تنهانگاه بهت نمیکرده بلکه باتمام وجودداشته به توتوجه میکرده که فقط بسنجه چقدربه خاطرش صبوری!!!

این است رسم عاشقی که فقط باسکوتش باهات حرف میزنه ودرس زندگی بهت می آموزه وبزرگت میکنه !!!