توجه توجه توجه

سلام سلام ...

حالاچراسلام سلام؟؟؟؟؟؟؟

چون بهشتیاوقتی بهم میرسن اول "باسلام سلام "دیدارشون راآغازمیکنن...

دوستای من ازاین به بعدان شاالله اگه توفیق باشه ازاین به بعددروبمون همراه بامطالب دیگه درموردسبک زندگی ازدواج هم میخواهیم باهم صحبت کنیم وبه بحث بذاریم!!

البته باهمراهی وهمکاری شما!!!!

منتظرانتقادات وپیشنهاداتتون باکمال میل هستم!!