بیست سوال امام خامنه ای دررابطه باسبک زندگی

- چرا فرهنگ کار جمعی در ایران ضعیف است؟

- چرا در روابط اجتماعی، حقوق متقابل رعایت نمی شود؟

- چرا در برخی مناطق، طلاق زیاد شده است؟

- چرا در فرهنگ رانندگی انضباط لازم رعایت نمی شود؟

- الزامات آپارتمان نشینی چیست، آیا رعایت می شود؟

- الگوی تفریح سالم کدام است؟

- آیا در معاشرتهای روزانه، همیشه به هم راست می گوییم؟

- دروغ چقدر در جامعه رواج دارد؟

- علت برخی پرخاش گریها و نابردباریها در روابط اجتماعی چیست؟

- طراحی لباسها و معماری شهرها چقدر منطقی و عقلانی است؟

- آیا حقوق افراد در رسانه ها و در اینترنت رعایت می شود؟

- علت بروز بیماری خطرناک قانون گریزی در برخی افراد و بعضی بخشها چیست؟

- چقدر وجدان کاری و انضباط اجتماعی داریم؟

- توجه به کیفیت در تولیدات داخلی چقدر است؟

- چرا برخی حرفها و ایده های خوب در حد حرف و رؤیا باقی می ماند؟

- ساعات کار مفید در دستگاهها چرا کم است؟

- چه کنیم ریشه ربا قطع شود؟

- آیا حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان در خانواده ها بطور کامل رعایت می شود؟

- چرا مصرف گرایی، برای برخی افتخار شده است؟