شهیدمطهری

خدایا نیت پاک عطا فرما،

ما برای سیر شدن قیام نکردیم، برای سیر کردن قیام کردیم.

شهید مطهری


منبع: کتاب ((آینده انقلاب اسلامی ایران)) اثر استاد شهید، مرتضی مطهری