همین الان....

چقدرخوبه!!

چقدرخوبه همین الان تصمیم بگیری بقیه راهم توی شادیهای خودت سهیم کنی هرچنداندک!!!

حتی باماهی هزارتومان ازپول تو جیبیت!!!

مهم اینه که توقدمی برداشته ای برای افزایش وسعت دیدت!

موسسه خیریه دستهای مهربان:

حساب جام بانک ملت:

4439947533

شماره کارت:

6104337770078747

شمامیتونیدباتماس بااین موسسه فرمی پرکنیدوحتی ماهیانه درحدتوانتون به بچه یتیمی که انتخاب میکنیدکمکی کنیدهرچندناچیز!!

شماره تماس:

03113393294

اجرتون زیباترین آرزوها...