جای کلمات راعوض کنیم!!!!!!

ای پیامبر!!!!

بندگانم رابگوبه زیباترین شکل سخن بگویند..{اسرا53}

خدابدنده..........خداسلامتی بده 

 

مشکل............مسیله

دادنزن...........آرام باش

یادت نره ها!....یادت باشه

هنوزخوب نشدی؟.....بهتری؟

ای روزگارنامرد...چه زمانه خوبی

دروغ نگو.......راست میگی؟

غم آخرتان باشد.....ان شاالله درشادیهاببینمتان

چرادیرآمدی؟....چه خوب شدآمدی!!!

ببخشیدمزاحمتان شدم!!...خیلی ممنون وقتتان رادراختیارم گذاشتید!!