به یادداشته باش

درهمین لحظه اززندگی پیام پروردگارت رابه یادداشته باش:

آزادانه بیندیش

بردباری رابیاموز

بیشترخنده روباش

لحظات ناب رابدست آور

دوستانی نوبدست آور

.........