یه قرارهمیشگی!!!

ماآدماعادت کردیم تامیتونیم وقت برای همه چیزوهمه کس وهمه کاری میذاریم جزاصلی ترین ...
خیلی کم وقت میشه برای خودمون وقت بذاریم!
بشینیم باخودمون فکرکنیم !!!
هدف زندگیمون..هدف ازخلقتمون..
واقعاداریم به جه امیدی زندگی میکنیم؟؟؟
که فقط بخوریم وبخوابیم وبعضی لذایذراببریم و...
زندگی یعنی این؟؟؟اون زندگی که بزرگان ازش حرف میزنن واقعایعنی این؟؟؟؟
اگه فقط این باشه وهیچ نتیجه ای نداشته باشه که من یکی حالم ازاین زندگی به هم میخوره!!
واقعاماهازندگی رابرای خودمون چی معنی کرد یم؟؟؟؟
اگه موافق باشیدازهمین الان یه دفتربرداریم مخصوص خود خودمون بشینیم هدفمون اززندگی راتوش بنویسیم وهرزمان هم چیزی به ذهنمون رسیدهی بهش اضافه کنیم..
پیشنهادشماچیه؟؟؟


برچسب‌ها: قرارهمیشگی