قانون شادی

5قانون ساده شادزیستن رابه یادداشته باشید:

1.قلبت راازنفرت خالی کن.

2.ذهنت راازنگرانی آزادکن.

3.ساده زندگی کن.

4.بیشترببخش.

5.کمترانتظارداشته باش.


برچسب‌ها: قانون زندگی