به بارش رحمت الهی در زندگی تان توجه کنیدو هر لحظه خدا را شکرگذار باشید..