شادمانی

      شادمانی

در خزان هم میتوان همچون بهاران شاد بود              میتوان مثل زمین و باد و باران شاد بود

میتوان حتی کنار باغ پاییزی نشست                     رقص برگی را تماشا کرد و با آن شاد بود

میتوان از گفتگو با پیر دنیا دیده ای                        یا که همبازی شدن با طفل خندان شاد بود

از غم نان ناله داری و فراموشت شده                       آدمی روزی فقط با لقمه ای نان شاد بود

شادمانی نیست تنها عیش و مستی میتوان                 کنج محراب عبادت اشک ریزان شاد بود

از ازل ما را برای شاد بودن آفرید                            خالق یکتا که وقت خلق انسان شاد بو


برچسب‌ها: شادمانی