چه قدرخودمون رابرای اربعین حسینی داریم آماده میکنیم؟؟؟؟؟


در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند

در دل هر عاشقی عباس مأوا می کند

هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین

ثبت نامش را فقط عبــــــــــــــــــاس امضاء می کند